ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
แบบตอบรับเอกสารแนวทางส่งเสริมการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเล่มเล็ก
ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคมศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
STEM นวัตกรรมการจัดการการศึกษา
 
 
 
 
เรื่อง โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [98 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนฯ
ดาวน์โหลด [54 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ป.4-ป.6
ดาวน์โหลด [31 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ม.1-ม.6 และ ปวช.
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด [23 ครั้ง]
รายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์
ดาวน์โหลด [31 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [22 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [141 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [128 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [99 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [113 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [32 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [86 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [117 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [117 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [87 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [99 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [30 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [69 ครั้ง]
 
 
 

 
 
หนังสือเล่มเล็ก
[ส่วนกลาง]
เอกสารชุด
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
[ส่วนกลาง]
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
ดาวน์โหลด [115 ครั้ง]
เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลด [438 ครั้ง]
คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลด [351 ครั้ง]
 

 
 
 

 
 
     
     
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 467
ทั้งหมด 3,743,464