ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
 
 
การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
25 ธันวาคม 2561
 

** โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ **
 1. โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      1.1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
      1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
      1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 2. เข้าร่วมโครงการตามความพร้อมและสมัครใจจัดการเรียนการสอนสุขภาวะเพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

*** สามารถสมัครได้ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 ***

ตัวอย่างเอกสาร

สมัครเข้าร่วมโครงการ

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,626 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 465
ทั้งหมด 3,743,462