รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสำรวจความถนัด (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จำเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพใดต่อไปในอนาคต

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพ (Career  Preparation)  หรือศึกษาต่อ ในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐาน ความรู้และทักษะทางอาชีพเฉพาะทางมากขึ้น โดยอาจจัดเป็นแผนการเรียนที่มีจุดเน้นและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของตน

          จากแนวทางดังกล่าว มีตัวอย่างที่สถานศึกษาได้นำเป้าหมายการเรียนรู้ไปสู่การออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมโดยจัดอยู่ภายใต้โครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากำหนด เพื่อสำรวจความถนัด และ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมและคุณลักษณะที่จำเป็นของแต่ละอาชีพให้กับผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนจบในรายวิชานั้น หรือ เรียนต่อเนื่องเป็นชุดวิชาที่เน้นทักษะฝีมือหรือวิชาการ ดังนี้

          2.1 รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อสำรวจความถนัด ความสนใจทางอาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ฝึกปฏิบัติการทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มักจัดเป็นรายวิชาอาชีพหลากหลายให้เลือกเรียน (Shopping Courses)  หรือกำหนดเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาและทักษะกระบวนการที่สามารถเรียนจบภายในรายวิชานั้น  เช่น รายวิชา ถุงผ้าลดโลกร้อน  ช่างขนมไทย  การประดิษฐ์ของชำร่วย เป็นต้น ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา แสดงเป็น แถบสีเหลือง

          2.2 รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อฝึกทักษะฝีมือ และ/หรือ มุ่งสู่อาชีพเฉพาะ และเตรียมคุณลักษณะด้านอาชีพ มักจัดให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา (Block Courses) เช่น ชุดรายวิชา ทองเหลือง 1 ทองเหลือง 2 ... ทองเหลือง 6  ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา แสดงเป็น แถบสีชมพู

          2.3 รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานทางวิชาการสู่อาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมการประกอบอาชีพ มักจัดให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา (Block Courses) เช่น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  ... ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 1 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 2 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 3 ...       ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา แสดงเป็น แถบสีเขียว

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     1. โรงเรียนบ้านปะอาว     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา

     2. โรงเรียนบ้านหนองไคร้     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา

     3. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  กลุ่มสมรรถนะ  |  คลิปวีดิโอ

     4. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา

     5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55     ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา

     6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โครงสร้างรายวิชา  |  ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา  |  คลิปวีดิโอ

     7. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  โครงสร้างรายวิชา  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา  

     8.  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ด้านเกษตรกรรม  |  ด้านศิลปะประดิษฐ์  |  ด้านอาหารและโภชนาการ


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม    แผนการเรียนเตรียมสู่อุดมศึกษา  |  แผนการเรียนทวิศึกษา  |  ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม  |  ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา  

     2. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   แผนการเรียนเตรียมสู่อุดมศึกษา  |  แผนการเรียนทวิศึกษา

     3. โรงเรียนจตุรมิตร  แผนการเรียนทวิศึกษา

     4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  แผนการเรียนทวิศึกษา   

     5. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี   แผนสามัญ  |  แผนเน้นอาชีพ


 ตัวอย่างหลักสูตรในโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอาชีพให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปใช้เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นในระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประกอบด้วย คู่มือการสอน (คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน การวัดและประเมินผล) นอกจากนั้น บางหลักสูตรมีหนังสือเรียน และ E-Book ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ได้ทันที

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - หลักสูตรข้าวและผลิตภัณฑ์

          - หลักสูตรลำไยและผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          - หลักสูตรอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา

          - หลักสูตรการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   E-Book  |  คู่มือครู 

          - หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพ   E-Book  |  คู่มือครู

          - หลักสูตรสื่อผสม   E-Book  |  คู่มือครู


WEB-LINK

รายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

1. โรงเรียนบ้านโพซอ

2. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

3. โรงเรียนบ้านแม่สวด

4. โรงเรียนล่องแพวิทยา

5. โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง

6. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา


หลักสูตรระยะสั้น

1. หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

3. วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน