เล่มที่ 1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

         2. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1j9mTtjg1Ej_ukrK6M62FPhvHMuJUH5Us?usp=sharing

 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ şişli escort