สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดการอบรมครูสอนภาษาเยอรมัน (สัญจรภาคใต้) ณ ห้อง To be Number 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อต่อยอดความรู้ให้แก่ครูสอนภาษาเยอรมันที่เริ่มใช้แบบเรียนภาษาเยอรมันเล่มใหม่ และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเมินผลการสอนระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน พร้อมทั้งพัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ โดยใช้สื่อสารสนเทศประกอบเนื้อหาในแบบเรียนใหม่ โดยมีวิทยากร Mr.Ralf Klötzke จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้นำกิจกรรม

การอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ “การวางแผนเนื้อหาการสอนแบบบูรณาการสำหรับแบบเรียนใหม่ Klasse ระดับ A1” นำโดย ดร.ไรน์เนอร์ วิคเกอร์ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการประเมินผลการสอนระหว่างผู้สอนด้วยกันจากการอบรมครั้งที่ผ่านมา และร่วมกันพัฒนาวิธีการสอนเดิมและร่วมกันคิดค้นวิธีการสอนใหม่ๆ แล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้การใช้สื่อสารสนเทศต่างๆ ประกอบเนื้อหาในแบบเรียนใหม่ อาทิ แอพพลิเคชั่น “Augmented Reality” “Classroom Screen” “Zumpad” รวมถึงการพัฒนาสื่อสารสนเทศอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแบบเรียนใหม่