สพฐ.ร่วมกับ P2H และ สสส. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 โดยพัฒนาโปแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th ขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว (ข้อมูล ณวันที่ 31 พ.ค.63) 69,174 ราย