วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เป็นประธานเปิดประชุมทบทวนคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีผู้แทนจากสังกัดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร องค์การค้า สกสค. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รร.สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รร.วัดอุทัยธาราม และรร.เบจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ