วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาววรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทน สพฐ. กล่าวเปิดการอบรมครูออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์   ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Mr. Kim Young Jin) การอบรมจัดขี้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 และ 29 มิ.ย. 2563 มีครูสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลี สังกัด สพฐ. เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ รอบเช้าเวลา  8.30 – 12.15 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.45 น. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยสนับสนุนและดำเนินการจัดทำสื่อดังกล่าว ตามแผนความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยที่พัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ในรูปแบบ digital media ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับครูใช้ในการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการสอนในชั้นเรียนปกติ