วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

          การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ปรับแก้เนื้อหาบางส่วนของ (ร่าง) 20 บทเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และเป็นแบบอย่างสำหรับสถานศึกษาทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง และนักวิชาการศึกษาจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา