ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา เดินทางไปตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ เป็นดำเนินการในพื้นที่ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุโทัยพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี สำหรับอีก 5 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ตามประกาศของ ศบค. ได้เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อน ประกอบด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ มีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 9 โรงเรียนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น