สืบเนื่องจากที่โรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบปกติ ในพื้นที่ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุโทัยพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 
เพื่อให้ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการห้องเรียนกีฬา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดให้มีการประชุมสรุปผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบปกติ ของโรงเรียนในโครงการ 4 โรงเรียนข้างต้น ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้แก่ ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา  นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นางกัญญา โทสาลี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และ นางพรพิมล ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (สพม. 20) ผู้บริหารโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 4 โรงเรียน ได้แก่ นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายชัปภพ  อนันตโสภณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคณะ  นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 และคณะ  ดร.นิพนธ์  ยศดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม  นางวาทินี  ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม  นายสุรพงษ์  ศรีเศรษฐา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม และคณะ  นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และคณะ ซึ่งโรงเรียนจะได้นำผลสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จัดทำเป็นประกาศผลการสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการต่อไป