สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เลื่อนการคัดเลือกนักเรียนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนขึ้นมาอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร 

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ในการนี้ ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. จึงเดินทางไปตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนกลุ่มที่ 2) โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ