ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตรายงานแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล

โดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบรายงานแผนการนิเทศได้ที่ https://forms.gle/tgqLePYiYYKUdnxK9 

และขอให้ส่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

อย่างช้าภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

* กรณี ถ้าเปิดลิงค์ดาวน์โหลดแผนการนิเทศไม่ได้ โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างค่ะ *