อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)