1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2561 ประจำวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
  โครงการประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2560

https://www.youtube.com/watch?v=ZzNBhVGjM&list=PL-ZLpeyLMOTewt-PGSinwRLwPoDw_d&index=

 1. รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2561 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการ ร,ล ด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ

https://www.youtube.com/watch?v=Ptzyj3GmT2g&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=45

 1. รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย

https://www.youtube.com/watch?v=e3H3HFt1KLc&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=42

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2561 ประจำวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

https://www.youtube.com/watch?v=A78zHglPnb0&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=36

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2561 ประจำวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป.เชียงราย เขต 3

https://www.youtube.com/watch?v=ksXwJCXXpPg&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=32

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2561 ประจำวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
  ครูอารมณ์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=37J8AGRggDk&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=27

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2561 ประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาการอ่านการเขียน

 https://www.youtube.com/watch?v=F1x9Q-7WrNM&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=26

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2561 ประจำวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

ครูอาชว์วิศิษฎ์ อู่ข้าวอู่น้ำ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กทม.

https://www.youtube.com/watch?v=jUjw1CVgYF0&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=25

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2561 ประจำวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

https://www.youtube.com/watch?v=gh0a94bLJnI&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=24

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2561 ประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

https://www.youtube.com/watch?v=mbsw3dCWhk0&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=22

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2561 ประจำวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ (ร,ล ด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)

https://www.youtube.com/watch?v=QJ99E_pS3VE&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=20

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2561 ประจำวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://www.youtube.com/watch?v=mJU63d-0MDs&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=19

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2561 ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

คัดลายมือสวย ด้วยมือเรา นางวันทนีย์ หมั่นหาผล

https://www.youtube.com/watch?v=d8UzhwABcrQ&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=17

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2561 ประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2561

SANGWA MODEL ซางว่าโมเดล

https://www.youtube.com/watch?v=Y6h9rkJHBVk&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=15

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

สพป.ลพบุรี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=neXd_HXnGns&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=14

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2561 ประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิ่งรุกฯ

https://www.youtube.com/watch?v=jVvs-rbrdiQ&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=11

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.อุดรธานี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=j4rQmSNq0Hk&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=10

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป. แพร่ เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=KRUuvsKFpP0&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=8

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 ครูดี ศรี สพฐ. ครูอารมณ์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=0YMm2L-mRgU&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=7

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

การประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://www.youtube.com/watch?v=U2L_4RrROr4&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=6

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2561 ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

https://www.youtube.com/watch?v=iJDGcuFaA0s&list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d&index=2