1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 50/2562 ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

การท่องอาขยานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สพป. ลพบุรี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=FCmnJCZhKc&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2562 ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขัน และการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ

กพด. ประจำปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=kZIHwgrvPw&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 46/2562 ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนฯ ในจังหวัดชายแดนใต้

https://www.youtube.com/watch?v=f_tWOKxpF&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-6” สพป. กรุงเทพมหานคร

https://www.youtube.com/watch?v=JJLAc-DWs&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2562 ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
(นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ 100 %) สพป.ลพบุรี เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=D__kIZSE&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2562 ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=qioWUANAY&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2562 ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=FlNaVUzM&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2562 ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

การคัดลายมือ สพป.สิงห์บุรี ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=nrgf-s-Rk&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1. รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2562 ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

การคัดลายมือ สพป.สิงห์บุรี ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=OLZXmjgiY&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2562 ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สพม. เขต 5

https://www.youtube.com/watch?v=wOjiZlizD&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2562 ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สพป.กรุงเทพมหานคร

https://www.youtube.com/watch?v=IKbnWtwILA&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2562 ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=idnV-XcPc&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=WSaXZEqDxY&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2562 ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

https://www.youtube.com/watch?v=GHdEFV-I_o&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562

(นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%)

https://www.youtube.com/watch?v=WtOefKnexnw&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับทาง สช.

https://www.youtube.com/watch?v=JBBUcuGwBbk&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2562 ประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.youtube.com/watch?v=zmFwLODqqD&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=

 1.  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2562 ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

สื่อกล่องหรรษา ครูธีระพล พงษ์พิมาย โรงเรียนบ้านบาละ สพป.ยะลา şişli escort เขต 2

https://www.youtube.com/watch?v=CCf-PnQU&list=PL-ZLpeyLMMTdwfDemgUasTHGIcwL&index=