1.      รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2563 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

การพัฒนาการอ่านการเขียน และการคัดลายมือ

https://www.youtube.com/watch?v=xvhaT4OFwQw&list=PL-ZL95peyLMObWO_kCU0JQmUZBU8Nnuh8&index=37

2.      รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2563 (วันที่ 9 กันยายน 2563)

เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

https://www.youtube.com/watch?v=4YD_bnLNOsU&list=PL-ZL95peyLMObWO_kCU0JQmUZBU8Nnuh8&index=30

3.      รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563 (วันที่ 5 สิงหาคม 2563)

โครงแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

https://www.youtube.com/watch?v=n1Vuu5_PEYg&list=PL-ZL95peyLMObWO_kCU0JQmUZBU8Nnuh8&index=27

4.      รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

บรรยากาศการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการพัฒนาเด็กดและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

https://www.youtube.com/watch?v=5SSpGuB9EjY&list=PL-ZL95peyLMObWO_kCU0JQmUZBU8Nnuh8&index=26

5.      รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เทคนิคการเล่านิทาน โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

https://www.youtube.com/watch?v=mhkuI8mXSG8&list=PL-ZL95peyLMObWO_kCU0JQmUZBU8Nnuh8&index=3

6.      รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

หัวใจเล่าเรื่อง โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

https://www.youtube.com/watch?v=9jaA1zgccp0&list=PL-ZL95peyLMObWO_kCU0JQmUZBU8Nnuh8&index=1