1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564 (วันที่ 6 ตุลาคม 2564)

สพม.ขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=_QNcTcKTE&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

กิจกรรมสุดยอดยกสยามแฟนพันธุ์แท้ สพป.ลพบุรี เขต 2

https://www.youtube.com/watch?v=hMBIXjRVlM&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2564 (วันที่ 16 มิถุนายน 2564)

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.ลพบุรี เขต 2

https://www.youtube.com/watch?v=iuUMBGlJ&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 (วันที่ 9 มิถุนายน 2564)

ชี้แจงนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน

https://www.youtube.com/watch?v=lGoIWJEXBc&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564 (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

โครงการสรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่

https://www.youtube.com/watch?v=IGcsDpEk&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)

นโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=NBegY_aew&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2564 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

นโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=NUldpOeU&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 (วันที่ 31 มีนาคม 2564)

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต 4 ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=rtlqYNhvdQ&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1. รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 3 มีนาคม 2564)

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต 4 ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=DfNptRfiqc&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=

  1.  รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

การผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยคุณครู ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล

https://www.youtube.com/watch?v=d-TWOzaF&list=PL-ZLpeyLMNJJOuCGUUwfDxyPb&index=