ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง  ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

          

 

ผู้ที่สนใจ "หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565" 

สามารถซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือสั่งจองได้ที่ ส่วนการตลาดออนไลน์ องค์การค้าของ สกสค. โทร 0 2514 4023 - 30 ต่อ 222,223