การประชาสัมพันธ์รายการ “เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน”