สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประเด็น เงื่อนไข โอกาส สาระสำคัญ และการนำหลักสูตรไปใช้ โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขให้โรงเรียนนำสมรรถณะหลัก ๖ ด้าน สมรรถนะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่ (ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ไปใช้เป็นขั้นต่ำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มเติมตามบริบทของโรงเรียนได้ และยินยอมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการหลักสูตร นั้น
 
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอเชิญชวน “สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา” พิจารณาสมัครเข้าร่วมเป็น “โรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 
            สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aescompanion@gmail.com
 
หมายเหตุ   โรงเรียนที่สนใจสามารถ download เอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม