วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ”การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษา”
 
ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักการการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ(Competency-based education) 
 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักวิชาการศึกษา ร่วมกันจัดทำแนวทางฯเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ทันสมัยถูกต้องตามหลักการและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ