เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 
✅นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ
    โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
✅การพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการ และการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย
     โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 
✅มุมมองเด็กปฐมวัย กับผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้
✅บทบาทของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและศึกษานิเทศก์  ในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
             ◉ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
             ◉ นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 
✅บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
           ◉รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
           ◉ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล)      
           ◉ผศ.ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย