สืบเนื่องจากวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 
      สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สู่การปฏิบัติ ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 คน  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 183 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 81 คน นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 500 คน วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย
โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 แนวดำเนินงานโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 
 มุมมองการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
โดย 1. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
       2. นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย)