กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ร่วมเข้าประชุมประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา

ทั้งนี้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู สังกัด สพฐ. ด้านการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักการการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency - based Education)