เอกสารจากการถอดบทเรียนนวัตกรรมของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์