แจ้งเลื่อนวันจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565  ระดับพื้นที่จังหวัด จาก เดิม วันเสาร์ที่
19 พฤศจิกายน 2565 เป็น วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 และขอขยายเวลาในการส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ
ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2565