แนวทางการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกและสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา