31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ มล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการต่อยอดวิชาการสำหรับโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา สมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท คือการเล่นกับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือครูที่ยิ่งใหญ่เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ เด็กจะได้พื้นฐานองค์ความรู้ทุกศาสตร์ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เหมาะสมทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย รวดเร็ว ลึกซึ้ง ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม ความรู้และคุณธรรม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วทั่วประเทศ จำนวน 372 โรงเรียน

โดยนำแนวคิด องค์ประกอบหลัก 5 พื้นที่ในสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” มาใช้ เช่น บ้านต้นไม้เป็นพื้นที่ปีนป่ายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สร้างสมดุลร่างกาย / ลานนิทานเป็นพื้นที่พัฒนาการทางภาษา อารมณ์ จิตใจและสังคม / บ้าน – ดิน – น้ำ – ทรายโคลน – ลานบล็อก เป็นพื้นที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย / สระเล่นน้ำ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้ำและฝึกพื้นฐานขั้นต้นในการว่ายน้ำ / พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางรากฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการประหยัด รู้จักพึ่งพาตนเอง

สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่พัฒนาเด็กรอบด้านผ่านการเล่น คือ สามารถพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความสุข คณะพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”

ได้น้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษาและ อบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงเป็นผู้บุกเบิกในการนำหลักธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง คือ Brain – Based Learning (BBL) มาออกแบบเป็นการเล่นลักษณะต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดทำสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” จึงเป็นประโยชน์อันทรงคุณค่ามหาศาลแก่พสกนิกรชาวไทยซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้สมองของเด็กเจริญเติบโตได้เต็มที่ และเต็มศักยภาพทุกช่วงอายุ นำไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตลอดไป