หนังสือราชการ ดูทั้งหมด

แสดง 71 - 80 จาก 106 รายการ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

เรียน ผอ.สพท. ทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

02/04/2019 00:00:00 2219

เรื่อง ขอเชิญอบรม "DIGITIZED ASEAN DIGNITY BY YOUR OWN"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

07/03/2019 00:00:00 2077

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

22/02/2019 00:00:00 1164

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้า่ร่วมสัมมนาวิชาการโครงการครูยุคใหม่เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สพม. เขต 1 และเขต 2

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

06/02/2019 00:00:00 1170

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัติกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มงาน -

06/02/2019 00:00:00 1106

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้

21/01/2019 00:00:00 1399

เรื่อง โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

22/11/2018 00:00:00 1056

เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

22/11/2018 00:00:00 1061

เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

22/11/2018 00:00:00 1535

เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

05/11/2018 00:00:00 1230