หนังสือราชการ ดูทั้งหมด

แสดง 81 - 90 จาก 106 รายการ

เรื่อง การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน -

21/10/2018 00:00:00 1370

เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

10/09/2018 00:00:00 1722

เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561

เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

09/09/2018 00:00:00 7842

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษษทุกเขต

กลุ่มงาน -

23/08/2018 00:00:00 1817

เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรียน ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. ทุกเขต , ผอ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,กรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กรรมการผู้จัดการบริษัท/สำนักพิมพ์

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้

27/06/2018 00:00:00 1751

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "อ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษา ทุกเขต

กลุ่มงาน สถาบันภาษาไทย

20/06/2018 00:00:00 5794

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธศึกษา ทุกเขต

กลุ่มงาน สถาบันภาษาไทย

12/06/2018 00:00:00 5764

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธศึกษา ทุกเขต

กลุ่มงาน สถาบันภาษาไทย

12/06/2018 00:00:00 6018

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ ๔

เรียน ผอ.สพป. ผอ.สพม. ทุกเขต และ ผอ.สศศ.

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

27/05/2018 00:00:00 1761

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เรียน ผอ. สพป. ผอ.สพม. ทุกเขต และ ผอ.สศศ.

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

27/05/2018 00:00:00 1758